Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών ρυθμίζεται από :

  1. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 3685/τ.Α’ 148/16-7-2008)
  2. Το ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ τ.Β’ 2299/23-10-2015)
  3. Τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ.