Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60). Ενδέχεται όμως ο συνολικός αριθμός εισακτέων να είναι κατά τι αυξημένος αν υπάρχουν ισοψηφήσαντες φοιτητές με τον τελευταίο επιλεγέντα.

Η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του προτεινόμενου ΠΜΣ. Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπότροφός του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους όπως προβλέπει ο νόµος 3685/2008 άρθρο 4 παρ. 3. Σύµφωνα και µε τον παραπάνω νόµο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος ο αριθµός των υποτρόφων όλων των κατηγοριών µπορεί να αυξηθεί.