Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» αναπτύσσεται σε 3 εξάμηνα σπουδών, και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 12 μαθήματα, ενώ το τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία.

Κάθε μάθημα διδάσκεται για 3 ώρες ανά εβδομάδα και και αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες του συστήματος European Credit Transfer Scheme (E.C.T.S). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος E.C.T.S. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού», υποχρεωτικά μαθήματα «κατεύθυνσης» και μαθήματα «επιλογής».

Κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων σε κάθε τους μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, εξετάσεις, κλπ), είναι η Ελληνική. Το αυτό ισχύει και για τη Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται εντούτοις η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών εξετάσεων στην ίδια γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (δια ζώσης) ή/και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων).