Διδασκόμενα Μαθήματα

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού», υποχρεωτικά μαθήματα «κατεύθυνσης» και μαθήματα «επιλογής». Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ακολούθως:

Α’ εξάμηνο σπουδών:

Στο Α΄ εξάμηνο περιλαμβάνονται μαθήματα «κορμού». Ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί συνολικά 6 μαθήματα, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του πρώτου του πτυχίου. Συγκεκριμένα, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 5 μαθήματα:

 • Μεθοδολογίες Έρευνας
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ & Διοίκηση Εμπειριών
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων & Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό
 • Μάνατζμεντ, Οργανωσιακή Κουλτούρα & Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Επενδυτικές Μελέτες στον Τουρισμό & Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Φοιτητές που έχουν πρώτο πτυχίο τουρισμού ή/και φιλοξενίας παρακολουθούν επιπρόσθετα το εξής μάθημα:

 • Τουριστική Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Φοιτητές που δεν έχουν πτυχίο τουρισμού ή/και φιλοξενίας παρακολουθούν επιπρόσθετα το εξής μάθημα:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και τα Ταξίδια

Β’ εξάμηνο σπουδών:

Το Β΄ εξάμηνο αποτελεί σύνθεση μαθημάτων «κορμού», μαθημάτων «κατεύθυνσης» και «επιλογής». Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κορμού»:

 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Ειδικά και Διεπιστημονικά Θέματα στον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και τον Πολιτισμό.

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας
 • Ναυτικός Τουρισμός
 • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισμού
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
 • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων & Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών
 • Ναυτικός Τουρισμός
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας
 • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισμού
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
 • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων & Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

 • Ναυτικός Τουρισμός
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό
 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων
 • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισμού
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
 • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων & Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ & Διοίκησης Τουριστικών Προορισμών» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

 • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισμού
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό
 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων
 • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων & Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων
 • Ναυτικός Τουρισμός
 • Στρατηγική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Πολιτιστικού Τουρισμού & Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

 • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων & Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

 • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισμού
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό
 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων
 • Ναυτικός Τουρισμός
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» παρακολουθούν οποιαδήποτε τέσσερα μαθήματα από τα παρακάτω:

 • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων & Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων
 • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισμού
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό
 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων
 • Ναυτικός Τουρισμός
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας

Γ’ εξάμηνο σπουδών:

Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές. Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της «Κατεύθυνσης» εξειδίκευσης που επέλεξε ο φοιτητής.

Με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.